Algemene voorwaarden Verhuiswereld B.V.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer: 70158916

 1. Algemeen

  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Verhuiswereld: de besloten vennootschap.
  2. Lead: een potentiële nieuwe klant, die via het internet is verkregen.
  3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die, één of meerdere leads, wenst te ontvangen.
  4. Gebruiker(s): de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikt maakt van de website.
  5. Partijen: Verhuiswereld en klant samen.
  6. Website: Verhuiswereld.nl, een in de toekomst door Verhuiswereld geëxploiteerde websites.
  7. Overeenkomst: de mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen Verhuiswereld en de klant aangaande het ontvangen van één of meerdere leads van Verhuiswereld.
 2. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen Verhuiswereld en klant gesloten worden, alsmede op iedere in dat kader door een klant aan Verhuiswereld verstrekte opdracht en iedere in datzelfde kader door Verhuiswereld aan klant verstrekte offerte of gedane aanbieding.
  2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een overeenkomst of opdrachtbevestiging.
  3. Door verwijzing naar, mondeling dan wel schriftelijk, en/of overlegging van de algemene voorwaarden worden deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaard. Door het verstrekken van een opdracht – hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk, erkent klant van de inhoud van deze algemene voorwaarden op de hoogte te zijn en verklaart hij zich daarmee akkoord.
  4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van klant wordt door Verhuiswereld uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. In het geval een overeenkomst wordt gesloten door twee of meer klanten gezamenlijk, dan is ieder van deze klanten hoofdelijk verbonden ter zake de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.
 3. Aanbiedingen en offertes

  1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.
  2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Leads

  1. Door het doorsturen van een lead via de website komt een overeenkomst tot stand tussen de klant en Verhuiswereld. Daarbij zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
  2. Verhuiswereld spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat zij leads genereerd. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de website, alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de website als geheel. Verhuiswereld is uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die als gevolg van het gebruik maken van de website tot stand komt tussen klant en lead.
  3. Via de website verkregen leads worden aan klant gezonden. Elke lead dient als een mogelijkheid voor klant en lead om tot elkaar te komen. Het uiteindelijk tot stand komen van een overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen klant en lead. Verhuiswereld is daarbij op geen enkele wijze partij.
  4. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat op leads wordt gereageerd als de klant niet werkelijk geïnteresseerd is.
 5. Inhoud lead

  1. Verhuiswereld behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen leads voortijdig te verwijderen, teksten van leads in te korten of te wijzigen. Verhuiswereld zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze algemene voorwaarden.
 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

  1. Verhuiswereld is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat klanten of gebruikers van de website maken.
  2. De informatie die door Verhuiswereld op de website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Verhuiswereld niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.
  3. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van klanten of gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Gebruik van persoonsgegevens

  1. Indien gebruik wordt gemaakt van de website, dienen de gegevens waaronder, doch niet beperkt tot, naam, woonplaats en emailadres volledig, juist en actueel te zijn. Klant en/of gebruiker garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van de website.
  2. In het kader van onze dienstverlening legt Verhuiswereld gegevens vast. Verhuiswereld gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en voor haar overige dienstverlening. Middels telefonisch contact dan wel elektronisch contact (e-mail) kun u inzage vragen in de persoonsgegevens die van u bekend zijn en eventuele foutief verwerkte persoonsgegevens laten corrigeren.
  3. Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt binnen de hier beschreven algemene voorwaarden, wanneer hiervoor een technische noodzaak is en om te voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van de website. In laatstgenoemd geval kunnen ook gegevens omtrent IP-adressen beschikbaar worden gesteld.
  4. Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder deze bezoekers te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.
  5. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Verhuiswereld gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de dienstverlening te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten.
  6. Het is klanten en gebruikers alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons-)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder: het verzenden van (ongevraagde) email(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de lead(s), zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; het verzamelen van emailadressen van klanten en/of gebruikers.
 8. Intellectuele eigendom

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Verhuiswereld respectievelijk haar licentiegevers.
  2. Het is gebruikers en klanten verboden om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder toestemming van Verhuiswereld uitgezonderd het in algemene zin linken naar de website.
   1. Prijzen en betalingen

    1. De prijzen van alle producten en diensten zijn exclusief BTW.
    2. Declaraties moeten binnen 14 dagen na factuurdatum betaald zijn, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de declaratie een andere betaaltermijn vermeld is.
 1. Beveiliging

  1. Verhuiswereld spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.
  2. Verhuiswereld is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website wordt gemaakt.
 2. Sites en diensten van derden

  1. De website en leads kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Verhuiswereld heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
  2. Indien en voor zover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zijn de algemene voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Verhuiswereld is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.
 3. Uitsluiting

  1. Verhuiswereld behoudt zich het recht voor om klanten uit te sluiten van elk gebruik van de website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige algemene voorwaarden.
  2. Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Verhuiswereld om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.
 4. Toepasselijk recht en forumkeuze

  1. Op alle overeenkomsten tussen klant en Verhuiswereld waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen klant en Verhuiswereld waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Verhuiswereld zijn woonplaats heeft.